Fotograf: Bildbyrån

Förtydligande; Ligaföreningarnas ekonomi

Med anledning av pågående diskussioner inom främst sociala medier kring ligaföreningarnas ekonomi önskar Svenska Basketbollförbundet, SBBF, göra följande förtydligande.

– Vi upplever att föreningarna idag har en större förståelse för dessa krav och vi har en bra kommunikation med dem. Det är dock viktigt att påpeka att det är styrelserna i de enskilda föreningarna som har ansvaret för föreningens ekonomi och är de som ansvarar för kommunikationen kring denna. Den senaste tidens skriverier visar att det finns ett stort intresse och det är viktigt att alla förbundsserieföreningar har en beredskap för detta, säger Mats Carlson, ordförande i SBBF:s Tävlingsutskott.

Följande gäller:

* Anmälan till kommande säsong ska inkomma till SBBF i mitten av februari varje år.

* Dessa formella handlingar, som ska vara signerade av firmatecknare, ska bl.a. innehålla den senaste reviderade årsredovisningen. Märk att de flesta föreningarna har brutet räkenskapsår, dvs 1/7-30/6.

* Under våren genomför Tävlingsutskottet, TU, hearings med samtliga basketligaföreningar med ordförande och klubbdirektör (eller motsvarande) – djupare och mer omfattande med vissa föreningar. Dessa hearings baseras på insända handlingar, kompletterande uppgifter från föreningarna och revisorer och eventuellt offentligt tillgängliga uppgifter.

* Distriktsförbunden (BDF) bekräftar att inga obetalda fordringar existerar eftersom oreglerade skulder till SBBF (inklusive dess distriktsförbund) eller andra föreningar inte accepteras. Skulle dessa uppkomma EFTER beslutet om godkännande är taget är den enda konsekvensen som är möjlig, enligt tävlingsbestämmelserna, att föreningens licenser för utländska spelare återkallas så länge dessa skulder inte är reglerade.

* Skulder är i sig inget hinder för att ha en ekonomi i balans så länge en överenskommen betalningsplan följs (det går att jämföra med privatlån för exempelvis bostad).

* SBBF:s Tävlingsutskott, vars arbete leds av styrelseledamoten Mats Carlson, upprättar ett beslutsförslag baserat på detta arbete och kopplat till gällande tävlingsbestämmelser.

* Förbundsstyrelsen fattar det formella beslutet utifrån TU:s förslag kring månadsskiftet april/maj.

* Förbundskansliet följer sedan upp och kontrollerar ekonomiska mellanhavanden under säsongen.

Bedömningstillfället är således från anmälan till beslutet under våren, och eventuella skulder eller förfallna fordringar som uppkommit därefter ingår inte. Nu gällande regler ger inte heller SBBF möjlighet att vidta ytterligare åtgärder.

För övriga regler avseende ex ekonomiska oegentligheter och förening på obestånd hänvisas till Tävlingsbestämmelserna, 1 kap, 23 och 24§.

SBBF har de senaste åren, i samverkan med intresseföreningarna i BLD och BLH, utvecklat och intensifierat detta arbete. Vår samverkan syftar till att kunna ge råd och stötta klubbarna inom ramen för gällande regler och bestämmelser. Vid några tillfällen har föreningar ej erhållit godkännande för spel i kommande års Basketliga, och spelarlicenser har dragits in då förfallna skulder till SBBF (inklusive dess BDF) inte reglerats. Det råder också full enighet om att samverka mot så kallad ”ekonomisk dopning”.

Källa: Svenska Basketbollförbundet

Dela inlägget